tilsyns notat 16/17

Tilsynsnotat 2016-17

 

Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne løses. Center for Opvækst og Læring fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Kvaltits- og tilsynsmodellen for dagtilbud i FMK er under omlægning med henblik på at opnå et samstemt kvalitets- og tilsynskoncept på tværs af dagtilbud og skole.

Tilsyn og vurdering baseres fortsat på Kvalitetsstandarden samt Grundlag for tilpasset tilsyn

Herunder inddrages:

 • Tilsynsrapport fra 2015
 • Vurdering af de pædagogiske læreplaner for 2016
 • Data vdr. personalesammensætning, sygefravær, trivselsundersøgelser
 • Antal og karakter af PPR-sager samt andre sager med relevans, f.eks. forældrehenvendelser til Center for Opvækst og Læring
 • Resultat af sprogvurderinger og andre faglige screeninger

Desuden inddrages dagtilbuddets tilgang til fælles kommunale politikker og handleplanersom:

 • Børne og unge politikken
 • Handleguiden
 • Barnet i Centrum – Forårs SFO
 • Digital læring i dagtilbud

 

Med udgangspunkt i ovenstående vurderes kvaliteten i det enkelte dagtilbud via løbende dialog samt møder mellem Center for Opvækst og Læring og de kommunale, selvejende og private dagtilbud. I de kommunale og selvejende dagtilbud suppleres der i 2017/18 med en kvalitetssamtale.

Hvis det skønnes nødvendigt, gennemføres der i alle dagtilbud herudover enten anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg.

På baggrund af den politiske beslutning ved vedtagelsen af Budget 2014, skal tilsynet vurdere, hvorvidt institutionerne har et tilfredsstillende eller et mindre tilfredsstillende kvalitetsniveau. Hvis et dagtilbud vurderes til at udvise en mindre tilfredsstillende kvalitet, vil der blive foretaget relevant opfølgning.

Alle dagtilbud modtager ultimo 2018 tilsynsnotat med vurdering for perioden 2016-17.

Ledelsen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at tilsynsnotatet offentliggøres på institutionens hjemmeside

Fakta-oplysninger

Institution

Krudtuglen

Leder

 

Steen Negithon

Bestyrelsesformand (selvejende og private dagtilbud)

Kikki Skovgaard Knudsen

 

Dato

11.12.2018

Konsulent

Hanne Esther Kristensen


Konklusion på baggrund af tilsynet

 

Samlet vurdering:

   X     Tilfredsstillende

           Mindre tilfredsstillende 

 

Evt. aftalte opmærksomhedspunkter til opfølgning

 • Det forebyggende team inddrages systematisk ift. såvel enkeltsager som sparring på udvikling af læringsmiljøer samt løft af pædagogisk faglighed generelt
 • Der arbejdes fokuseret med styrket pædagogisk læreplanlægning også ift. vuggestuepædagogik
 • Der er fokus på diversitet og deltagerbetingelser

Evt. henstillinger: (medfører altid opfølgning v. Koncernchefen)

-        

Evt. anbefalinger:

-        

Evt. begrundelse: