Læreplan 2014

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

 

 

Indhold

 

Indledning

Del 1. Lovgrundlag
Del 2. Generelle oplysninger

Del 3 Dokumentation via hverdagslivstemaer

3.1 Vokseninitieret aktivitet

3.2 Børnekultur

3.3 Rutiner

Del 4 Evaluering

 
Bilag:                           
Fælles mål
 

 

 

Indledning

 
Du sidder nu med Faaborg-Midtfyn Kommunes kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Denne kravspecifikation sætter rammerne for en helt ny måde at arbejde med den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. Intentionen bag kravspecifikationen er at forenkle det komplicerede.
 
Kravspecifikationen er en skabelon for den pædagogiske læreplan. En skabelon, der både fastsætter nogle rammer for formen såvel som et niveau for indholdet i den pædagogiske læreplan.
 
Kravspecifikationen fastsætter fælles læringsmål for dagtilbudsområdet i kommunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn.
 
Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål for de 6
læreplanstemaer.
 
De anvendte mål er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i dagtilbudsloven og tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale som forskere og eksperter har udviklet i forbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden og forskning på 0-6 års området
 
For institutioner bestående af flere matrikler giver læreplansdokumentet mulighed for at vise det fælles værdigrundlag og de forskellige læringsmiljøer.
 
Ifølge kravspecifikationen skal der laves beskrivelser og dokumentation af henholdsvis en vokseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur og en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser og dokumentationer skal der bl.a. redegøres for, hvordan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis.  Undervisningsforløbet vil netop fokusere på denne nye måde at arbejde med den pædagogiske læreplan.
 
Dette er en elektronisk udgave af kravspecifikationen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne.
 
Dokumentet indeholder farvede felter med overskrifter og informationer om dagtilbudsområdet.
Under disse felter skal der beskrives, hvordan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål.
 

 

 

Del 1. Lovgrundlag

 
Lovgrundlaget er dagtilbudslovens § 8-10.
 
Formålet med den pædagogiske læreplan
"Et af de centrale formål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Som et værktøj hertil skal alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart."
 
Den pædagogiske læreplan danner grundlag for en pædagogisk praksis, der lever op til lovgivningens intentioner om:
 
·         At bidrage til at styrke børnenes læring og udvikling generelt
·         At bidrage til, at der sættes fokus på børn med særlige behov
·         At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde
·         At bidrage til en større synlighed og deraf følgende involvering og dialog med forældre, fagsekretariat og politikere
·         At bidrage til at børnenes kompetencer ved skolestart styrkes
 
Læreplanerne skal gennem refleksion, der bygger på dokumentation og evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses som en vej til beskrivelse af den pædagogiske praksis som dokumentation for forældre, fagsekretariat o.a.

 

 


 

Del 2. Generelle oplysninger

 

Institutionens navnKrudtuglen
 
 
 
 

 

Fakta om institutionen

 
 
Vuggestue og børnehave
Bøjdenvejen 82, 5750 Ringe
 
Vi ligger i Krarup, som ligger idyllisk ude på landet. Vi har naturen lige ude for døren. Vi kan benytte skolebussen om morgen og igen hjem om eftermiddagen, når vi skal til Ringe. Vi kan også benytte bus 920 som giver mulighed for at tage til Faaborg og længere væk. Der er ikke nogle stisystemer i Krarup, men vi tager ud i området af de små veje og kommer bl.a. til fandens mose, Voldbjerg og kirkebakken.
 
Man – torsdag  : 6.00 – 17.00
Fredag                : 6.00 - 16.00
Lukkedage:
Dagen efter Kr. himmelfarts dag og i mellem jul og nytår.
 
12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn.
 
Vi er 8 ansatte i Krudtuglen.
 
Heraf                   1 leder på 37 timer
                             3 pædagoger på 37 timer
                             2medhjælper på 37 timer
                             1 medhjælper på 28 timer
                             1 medhjælper på 20 timer
 
Pædagogerne er uddannet og der er 2 medhjælpere der er uddannet levnedsmiddelteknikere. Der er også andre uddannelser i huset.
Personale har deltaget i relevante foredrag og kurser.
 
Institutionen ligger i en barak i forbindelse med Krarup Friskole.
Børnehave og vuggestue er adskilt af en dør og har hver egen indgang, dog deler vi puslerum og køkken. I vuggestuen er der et stort rum og en stor garderobe. Børnehave har en stor stue, en lille stue, et meget lille legerum/puderum/soverum. Der er en lille garderobe og et lille toilet.
Institutionen råder over en naturgrund, med mulighed for fysisk udfoldelse og brug af fantasien.
Der er indrettet en mindre legeplads til vuggestuen, med adgang til krybberum.
 

Institutionens værdier

 
 
Vores værdier er:
 
Tryghed: for uden tryghed kan ingen vokse og blomstre
Nærværd: Det er vigtigt at de voksne er interesserede og engagerede i hvert enkelt barn, så de føler sig værdsat og bliver set og hørt,
Omsorg: Vores mål er at yde den omsorg for det enkelte barn, som det har brug for- den tætte omsorg, men også et kærligt skub videre.
Forældresamarbejde: vi vægter et tæt og åbent samarbejde til gav for det enkelte barn og dets familie
Naturen: Vi bruger naturen omkring os meget, og bestræber os på at udnytte alle de muligheder vi har i lokalområdet, da vi i kraft af vores beliggenhed en lille landsby, har rig lejlighed til at besøge land og skov
Udvikling/læring: Vi møder de enkelte børn i deres nærmeste udviklingszone og bygger på så de udvikler sig, og derved er klar til at møde de udfordringer der ligger efter vuggestue/børnehave livet.
 
Vi prioriterer høj normering – med mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov.
 
 

De til en hver tid gældende aftalemål

 
 

Børn med særlige behovI henhold til dagtilbudslovens § 8 stk. 4 skal den pædagogiske læreplan beskrive relevante metoder og aktiviteter samt eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.
 
En central intention med de pædagogiske læreplaner er at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov.
 
I Faaborg-Midtfyn Kommune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, og dermed til relationerne omkring det enkelte barn.
 
Læringsmålene i den pædagogiske læreplan er gældende for alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metoder og aktiviteter og ved iværksættelse af procedure i henhold til Indsatsguide.
 
Når det observeres, at et barn har særlige behov, udarbejdes der i samarbejde med forældrene en indsatsplan for barnets videre udvikling, og Indsatsguiden følges for det videre forløb.
 
Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børnepolitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i hverdagen. Handleguiden beskriver procedurer, roller, ansvar og forventninger til alle, når løsning af problemer kræver bidrag fra flere instanser i kommunen.
 

Vi arbejder hele tiden med indsatsplaner. Forstået på den måde, at vi på stuemøder løbende gennemgår alle børn. De børn som der skal hjælpes lidt, som har en uhensigtsmæssig måde at komme ind i leg på eller som har en anden social adfærd. Der skriver vi de første bekymringer og hvad vi vil gøre ved disse bekymringer. Hvis problemet fortsætter kalder vi forældrene ind til en orientering, om vores bekymring og derefter laves der en indsatsplan.
 
Når vi gennemgår børnene på vores stuemøder, kigger vi på, hvor de ligger på børnelinien. Vi bruger handleguiden som et opslagsværk, når der er en problematik, som vi skal løse. Her finder vi ofte svaret på, hvordan vi kommer videre og hvis vi ikke finder løsningen så ringer vi til PPR.
 
Vi bruger forskellige metoder til at kortlægge børnene. Vi arbejder med TRAS, TRASMO og endelig bruger vi handleguidens børnelinie. Når vi så har fundet ud af, hvor et barn har brug for hjælp, så begynder vi at lave aktiviteter som målrettet skal hjælpe/støtte barnet til at opnå større færdigheder og helst efter noget tid, være kommet over på den anden side, så barnet ikke længere har brug for hjælp.
Når vi arbejder med disse børn, så foregår det på forskellige måder alt efter udfordringen og barnet. Nogen gange så arbejder barnet i tæt samarbejde med én voksen og andre gange i en gruppe med børn, så barnet ikke ved, at aktiviteten er målrettet mod sig selv.
 
Vi arbejder på den måde, at børnene bliver taget op på stuemøderne i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.  Når et barn bliver drøftet på disse møder er det fordi vi gennemgår alle børn løbende, men andre gange skyldes det at barnet score ringere end det burde ud fra dets alder. Der kan være en tredje grund kan være at barnet er meget ked af det/ udad reagerende eller der er sket noget i familien, som alle skal vide for at understøtte barnet bedst muligt.
Når vi har drøftet et barn skrives det ind i indsatsplanen og der skrives hvad problematikken er, hvordan vi vil arbejde med barnet og hvornår der skal evalueres.
På vores personalemøde orienteres afdelingerne gensidigt, så alle kan hjælpe og støtte det enkelte barn.
 
Vi samarbejde med PPR og for konsultative besøg, når vi ønsker det. Det er blevet rigtig rart, at man bare kan ringe efter en konsulent og så står der en efter kort tid. Dette gør vores arbejde lettere og styrker vores indsats, når vi er løbet tør for ideer eller blot er kommet ud for noget, som vi ikke har kendskab til.
Vi bruger desuden ledernetværket til at øge vores kompetencer, og her får vi også råd til mulig løsning samt støtte.
 
Når vi har et barn som kræver en ekstra indsats, så er vi i dialog med forældrene om problemet. Vi aftaler, hvad vi vil arbejde med, og hvad de skal arbejde med. Så sættes der en dato for næste møde, hvor der følges op på problematikken, hvorefter det videre forløb aftales. Hvis vi skønner der skal indkaldes en ekstern samarbejdspartner, så er det i samarbejde med forældrene. Der bliver skrevet i planen hvad vi har aftalt på møderne med forældrene.
 
 

Overgange
Modtagelse af nye børn

 
Når vi modtager nye børn, starter vi med at sende et velkomst brev til barnet, som indeholder et brev med praktiske oplysninger, samt en ugle eller en bamse i h.h.v. børnehave og vuggestue.
 
Vi aftaler med forældrene, de skal komme på besøg nogle gange inden deres opstarts dato. Dette gøres for at vi kan få et kendskab til barnet og familien, samt barnet får mulighed for at opleve os og stedet inden opstart. Dette er med til at danne grundlag for hvem der skal tage imod på selve opstarts datoen. Inden barnet starter har vi en snak med forældrene om, hvorledes deres barn skal startes op i Krudtuglen. Hvor lang skal dagen være? Hvor længe skal det sove? Og mange andre spørgsmål. Vi aftaler også med forældrene den sidste gang de er på besøg inden opstarten, hvornår barnet kommer den første dag, og hvem der tager imod i Krudtuglen.
 
 

Overgange
Intern overgang

 
 
Ved overgange fra vuggestue til børnehave har barnet i den sidste måneds tid deltaget i store dele af børnehavens dag.  Der er efter behov en voksne fra vuggestuen med barnet og denne voksen trækker sig mere og mere. Barnet som skal starte i børnehaven er som oftest, tryg ved skiftet, da barnet kender de voksne og man har forberedt barnet om skiftet gennem snak og besøg.
Når datoen for skiftet nærmer sig afholdes et møde med forældrene og en personale fra vuggestuen og børnehaven. På møde bliver der talt med forældrene om, hvad der har været godt i vuggestuen, samt hvad man kan gøre bedre i vuggestuen. Der bliver også drøftet hvilke forventninger vi har til forældrene og til barnet, som skal gå i børnehaven. Vi hører også på hvad forældrene har af forventninger til børnehaven.               
 
 
                                                                                                             

 

Overgange
Overgang til andre institutioner

 
 
Når vi har et barn der skal skifte fra os til andre institutioner. Sker det som ofte i samarbejde med os. Det skyldes ofte at familien bor et stykke fra os og der er opstået en mulighed for, at komme i børnehave i deres egen by. Vi taler med forældrene, om der er noget som er vigtigt for den nye institution at vide. Herefter informerer vi den nye institution. 
Når vi modtager børn fra andre institutioner, inviterer vi forældre og børn/barn på besøg og taler med dem om, hvordan opstarten skal være og om der er noget, vi skal tage hensyn til eller være opmærksomme på. Når familien er på besøg taler vi med forældrene, om vi må kontakte den gamle institution.
Når opstarten nærmer sig, så sender vi et velkomst brev. Nøjagtigt på samme måde som, når vi modtager et barn, der starter i institution for første gang.
 
 

Overgange
Overgang til skole

 
 
Fra efterårsferien og frem til sommerferien er vores ældste børn samlet i en gruppe, som arbejder med mange forskellige aktiviteter, der skal være med til at gøre dem skoleklar. Gruppen går fra 3 gange om ugen i tidsrummet 9 – 12, for at arbejde med disse aktiviteter.
Her starter de i et lokale med en rundkreds for dem selv. Her drøftes mange forskellige ting. Det kan være, hvad der skal foregå, hvilke ønsker de har til aktiviteter, om der er noget vi skal købe(legetøj, spil, cykler ect.). Det kan også være, hvordan vi gøre børnehaven mere spændende.
En af de ting vi bruger mange kræfter på er tegnediktat. Målet med tegnediktaten er at træne børnenes opmærksomhed, koncentration, strategier og kendskab til de nødvendige former og deres udførelse.  Et andet mål er, at styrke børnenes evne til at udtrykke sig med former og derigennem opnå færdigheder til at afkode bogstaverne og tegninger.
Vores kommende skolebørn bliver hvert år invitere, af Krarup friskole til besøgsdage, hvor der er lagt en plan for forløbet. Det er ikke kun de børn der skal starte der, som er med i disse arrangementer.
Børnene som skal starte på Hjemly friskole og Espe skole bliver indkaldt til skoledage af deres skole.
Forældrene bliver orienteret på et forældremøde om hvad det er som skal foregå i ældste gruppe, og derigennem får de viden om hvad der skal ske. Vi har arbejdet med tegnediktat i nogle år, og forældrene har set og hørt meget om dette emne.
 
Børnene glæder sig hvert år til de skal ud og arbejde i ældste gruppe. De ved godt fra de børn, som lige har været ældste gruppe, lidt om hvad der skal foregå. Vi informerer børnene, når vi spiser vores frokost (vi spiser i 3 grupper. Yngste, mellemste og ældste) og når vi går i gang.
 
Vi afholder en forældrekonsultation, hvor vi gennemgår deres barn med alt det gode der er at sige om det. Vi taler også om det barnet har svært ved. Vi orienterer forældrene om hvilke informationer vi giver videre til den skole, som de nu skal gå på.
 
Vi er i gang med at styrke samarbejde med Krarup friskole i forhold til overgangen fra børnehave til skole. Vi har det første møde d. 25. september 2014.
 

3.1 Vokseninitieret aktivitet i vuggestuen

 

Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet
Sammenhæng

 
 
Vi har valgt aktiviteten ”fra æg til æg”, hvor vi følger et ægs vej til kylling, til den bliver voksen og selv begynder at lægge æg.
Målet med aktiviteten et at give børnene indsigt i hvor æg kommer fra samt vise processen fra æg til kylling – fra kylling til høne – fra høne til æg.
 
 

Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet
Mål og Tegn

 
 

 • At give børnene kendskab til kyllinger og høns
 • Øve børnene i at behandle dyrene ordentligt og vise respekt for dyr
 • At der bliver et fællesskab omkring pasning af dyrene
 • Vi ønsker at skabe nysgerrighed og dialog omkring temaet.

 
 

Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet
Tiltag

 
 

 • Forløbet vil vare 6 uger, hvor vores 1-3 årige børn vil blive inddraget i det omfang de kan.
 • Vi tager på gårdbesøg, hvor vi ser en høne udruge kyllinger og ser hvor æggene kommer fra.
 • Vi lægger æg i maskinen og følger klækningen ved dag 20-21.
 • Når æggene er klækket, fodres og passes kyllingerne til de er 3 uger gamle.
 • Besøg i vores hønsegård vil foregå med 1 voksen og 2 – 3 børn, og vi forventer på sigt at de kan sidde stille og roligt med en kylling.
 • Den første del af perioden vil vi lave nogle praktiske tiltag. Vi vil bl.a. tage ud og se høns og kyllinger i en hønsegård. Vi vil sætte fokus på kyllinger/høns i dagligdagen gennem billeder, bøger, film, sange mm. imens æggene ligger i rugemaskinen.
 • Ved klækningen stilles rugemaskinen tilgængeligt for børn og forældre, så alle kan følge med.
 • Når kyllingerne er et par dage gamle flyttes de til vores krybberum i en stor kasse med varmelampe, hvor vi sammen med børnene sørger for mad og vand. De dage hvor vejret tillader det kommer kyllingerne ud i vores hønsegård, hvor der vil være mulighed for at snakke med dem og holde dem.
 • Det er de voksnes ansvar i vuggestuen, at deltage aktivt i projektet, samt sørge for at dyr og æg håndteres forsvarligt.

 
 
 
 

Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet
Evaluering

 
 
Vi vil gennem en fotoserie dokumentere om børnene vil opnå evnen til at sidde stille med kyllingerne i hønsegården.
Vi vil igennem fotoserie dokumentere at billeder og film kan skabe socialt fællesskab.
Vi vil gennem fotoserie dokumentere at børnene har været med i processen fra høne til æg til kylling til høne.
 
 

Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet
De 6 læreplanstemaer

 
 
Barnets alsidige personlige udvikling: vi ønsker at børnene selv vil tage initiativ til at være med i aktiviteterne omkring kyllingerne.
 
Krop og bevægelse:
 
Sociale kompetencer: vi ønsker at børnene bliver bedre til at aflæse andres grænser. De vil opleve at hvis de løber efter kyllingerne, vil de ikke kunne snakke med dem. Hvis de derimod sidder stille vil kyllingerne komme tættere på og de vil kunne røre og holde dem.
 
Sprog: vi ønsker at børnene skal lære nye ord igennem gentagelser og snak omkring kyllingerne. Vi vil gennem forløbet læse bøger, sætte billeder på væggene, se film om høns og synge om høns.
 
Naturen og naturfænomener: børnene oplever det naturfænomen at æg bliver til kyllinger.
 
Kulturelle udtryksformer og værdier:
 
 

Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet
Børnemiljøvurdering

 
 
Fysiske børnemiljø: En af de største udfordringer var at få børnene til at holde forsigtigt på æg og kyllinger- få/have kontrol over hvor hårdt de skal holde på kyllingen uden at mase den, men stadig så de ikke taber den.
Vi kunne have en stige op til vores hønsegård, så børnene selv kunne kravle derop.
Forløbet har været meget på børnenes initiativ, og derved har aktivitetsniveauet været passende.
 
Æstetiske børnemiljø: Vi har dekoreret væggene på stuen i børnehøjde med billeder af høns, haner, kyllinger og æg i mange forskellige former og farver.
Vi valgte forskellige hønseracer, da det gav forskellige kyllinger i størrelser og farver.
Vi havde indrettet rugemaskinen i en modsatrettet sofa, så børnene kunne følge processen, men ikke gøre skade på æg og kyllinger.
 
Psykiske børnemiljø: Vi valgte en emne som alle vores børn har kendskab til og interesse i, nemlig dyr, og som vi i forvejen bruger meget i vores pædagogiske arbejde, hvor vi ofte besøger steder med forskellige bondegårds dyr. Genkendeligheden i dette har skabt en tryghed, og vi fangede hurtigt børnenes interesse og emnet udviklede sig og endte med at fylde mere end vi egentlig havde forventet.
Det har været nemt at se børnenes initiativer og følge op på dem f.eks. når vi har spist og de er begyndt at snakke om billederne på væggen, Derved har de bidraget med noget vigtigt til fællesskabet og har fået den anerkendelse der er i det. Vi har også anerkendt børnene i deres omgang med æg og kyllinger, hvor de blandt andet har kunnet opleve, at hvis de sad stille og roligt hos kyllingerne, har de hoppet rundt på børnenes ben.
 
Psykiske børnemiljø: Vi har opfordret børnene til at deltage i projektet, men har ikke presset dem til at deltage. Derved har børnene haft mulighed for at deltage i det omfang de har haft lyst og turde. De andre børn og de voksnes engagement og interesse har dog haft en afsmittende effekt. Desuden har bredden i projektet medført at alle har deltaget, også selvom de ikke lige har turdet holde en kylling, så har de måske i stedet deltaget i regnormejagt eller været dem der løbende har opsøgt vores billedvæg.
 
 
Vi vil gennem nedenstående skema dokumentere vores projekt. Vi vil hænge plancher på stuen, samt gennem observationer af børnene, vil vi se om vi har opnået vores mål og tegn. Vi vil drøfte på vores stuemøder, hvad der gik godt, hvad vi kunne gøre anderledes.
 
 
Evalueringsskema:
Aktivitet: Kyllingeprojekt
 
 

TemaSammenhængMålTiltagTegn
Natur og naturfænomener
 
 
 
 
 
 
Sprog
 
 
 
Vores børn er på et sted i deres udvikling hvor de skal lære/opleve en masse nyt
 
 
 
I alderen 1-3 år sker der rigtig meget med børnenes sprog
At børnene oplever sammenhæng mellem æg-kylling-høne-æg
 
 
 
Vi ønsker at børnene bliver mere nuancerede i deres sprog
 
Vi ønsker at udklække æg i en rugemaskine, se dem klække og følge kyllingerne de første 3 uger af deres liv.
Vi tager på gårdbesøg og ser på høns og kyllinger, samt henter vores rugeæg.
 
 
 
Vi vil gennem sang, bøger, billeder og videoklip snakke om høns, haner og kyllinger, hvad de siger, hvilken farve de har, tælle dem – derved tilbyder vi dem et mere nuanceret sprog.
Vi ønsker at børnene får interesse for og kendskab til dyrene og på deres niveau kunne skelne mellem høns, haner og kyllinger.
 
Vi hører nye ord/lyde fra børnene der omhandler vores tema. De viser verbalt interesse for emnet.

 
 
 
 
 
 

 
 
Evaluering
 

Vi har gennem projektet oplevet en stor interesse for dyrene både blandt børnene, men også hos forældrene. Selve udrugningen foregik i en omvendt sofa, med mulighed for at børnene kunne følge processen, det fungerede rigtig godt, da børnene kunne stå og kigge, uden at komme til kyllingerne. De første dage vi havde kyllingerne stod de inde i en kasse, og børnene brugte rigtig meget tid ved kassen. Da de kom ud blev der blevet gravet regnorme, vi har brugt meget tid i vores lille hønsegård med at holde kyllinger, forklare børnene hvordan de skal holde dem, samt at de skal sidde stille ellers skræmmer de kyllinger.
 Vi har gennem sange og billeder arbejdet med deres lyde - hanen galer, kyllinger pipper og oplever faktisk, at når vi synger om andre dyrelyde peger de på hønsebillederne og vil synge om dem.
Vi oplever at selv vores yngste børn rejser sig ved billederne og opfordre til dialog, hvor de større børn ofte bringer emnet på bane under spisningen.

 

3.2 Børnekultur i børnehaven

 

Praksisbeskrivelse af børnekultur
Sammenhæng

 
 
Vi har valgt at sætte fokus på børnenes ude leg i vandpytter. Når det regner, danner der sig, de mest fantastiske vandpytter på børnehavens legeplads. Vandpytterne giver straks anledning til leg. Vi har valgt denne aktivitet fordi den skaber nye legerelationer, vi ser at børnene samarbejder og at ”lederen” uddelegerer opgaver, uden at børnene bliver uvenner. Nogen graver, andre bliver sat til at finde spande eller andet man kan bære vand i. Når den vandpyt der ligger tættest på kanalsystemet, er ved at være tømt, bliver flere børn sendt af sted for at hente mere vand. Kanalsystemet vokser og det samme gør behovet for flere graveredskaber. Vi voksne finder skibe frem, nogle børn går i gang med at konstruere små sejlskibe af træstykker og visne blade. Der bliver formet små Øer, bygget broer og sandslotte. I legen bruger børnene deres fantasi, fordyber sig i legen samt udvikler en række sociale, sproglige og motoriske færdigheder. 
 
 

Praksisbeskrivelse af børnekultur
Mål og Tegn

 
 
Hvilke relationer og hvilken kultur afspejler sig i eksemplet, og hvilke ønsker I at skabe?
Hvilke relationer og hvilken kultur afspejler sig i eksemplet, og hvilke ønsker I at skabe?
Som mål, ønsker vi at skabe en inkluderende kultur med tid og plads til fordybelse. En kultur hvor vi ønsker at  alle er en del af fællesskabet og hvor børnene oplever naturen som rum, leg og fantasi.
Vi ønsker at børnene bruger deres sanser og tør mærke/lugte det våde sand/jord mellem  fingrene.
At bruge uderummet som læringsrum.
 
Vi ser at børnene er gode til at inddrage hinanden i fællesskabet og at de er gode til at fordybe sig.
Vi oplever at børnene er gode til at forhandle med hinanden.
Vi ser at børnene gerne graver med hænderne og at det for nogle børn er svært at mærke det våde sand imellem fingrene, men at de øver sig.
At vi hver dag er ude og at vi som voksne er med til at skabe/ støtte små læringsmiljøer.
 
 

Praksisbeskrivelse af børnekultur
Tiltag

 
 
På vores stuemøder som vi afholder hver 14. dag, planlægger vi vores aktiviteter for en måned af gangen. Vi har ugeskemaer som vi indsætter vores aktiviteter i. På hver aktivitet bliver der en voksen skrevet på som ansvarlig.
Vi deler børnene op efter alder og i  pige/drenge grupper  samt i mindre grupper hvor vi arbejder på kryds og tværs, og hvor vi kan arbejde struktureret med det enkelte barn. Vores indendørsfaciliteter er små, derfor er det et must for os at dele børnene i mindre grupper og desuden giver det os en god struktureret hverdag.
Ude på legepladsen er der højt til loftet og flere muligheder for at arbejde med større grupper.
Vi er ofte på ture ud i det blå, vi har en skurvogn i et område der hedder fandens mose. Her er en Å, søer og en fantastisk natur med et rigt dyreliv, der er også et bålsted. På turene deler vi også børnene op i mindre grupper. Desuden er vi så heldige at vi låner skolens gymnastiksal to gange om ugen, hvilket giver os mange muligheder for at udfordre børnene på mange måder.
 
 

Praksisbeskrivelse af børnekultur
Evaluering

 
 
Vi vil dokumentere vores praksis ved hjælp af billeder og plancher samt beskrivelser.
 
Hver uge beskriver vi hvad vi  har arbejdet med i løbet af ugen, samt de pædagogiske overvejelser der ligger bag. Beskrivelsen bliver lagt på forældre intra sammen med billederne.
 
 

Praksisbeskrivelse af børnekultur
De 6 læreplanstemaer

 
 
I Vandpyt legen  bruger børnene deres krop i legen ved at kravle, grave og hoppe, børnene deltager aktivt og øver sig i det sociale samt sproglige samspil, ved blandt andet at forhandle om hvem der graver og hvor der  skal graves? Hvem der skal bruge den røde spand? Den gule skovl? Børnene lærer om egen identitetsdannelse ved at håndtere egne og andres  grænser når de indgår i fællesskabets  sociale spilleregler. Børnene nyder at være i naturen  og eksperimentere og bruger deres fantasi i legen.
Vi er som personale i legen observerende og støttende.
 
 
 

Praksisbeskrivelse af børnekultur
Børnemiljøvurdering

 
 
Børnene har god mulighed for at eksperimentere og gøre sig erfaringer med deres krop i vandlegen, når man sidder/ligger for lang tid i  det våde sand bliver man kold og måske fugtig bagi. Når man leger i vådt sand, så bliver noget af sandet hængende. Hvordan føles det på hænderne? Måske er det rart eller ubehageligt eller grænseoverskridende?
Ergonomisk set ville man godt kunne etablere et slags vandingssystem i nogle kummer hvor børnene har mulighed for at lege med vand og sand, stående. Det ville dog ikke give helt de samme lege/ udfoldelses muligheder.
Aktivitetsniveauet er passende, da der er mange fysiske udfoldelser i selve aktiviteten.
Naturen indeholder mange æstetiske indtryk, Vandpytten hvor man kan se sit eget spejlbillede, krusninger på vandets overflade, vandets og sandets form og farver.
Ved at lytte til børnenes udtalelser, respektere vi barnets æstetiske udtryk.
Vi lytter til børnene og er anderkendende, observerende samt reflekterende i vores tilgang til det enkelte barn. Er der et barn der ikke trives, træder vi voksne frem og hjælper barnet/børnene videre i deres leg.
 

3.3 Rutiner i børnehaven

 

Praksisbeskrivelse af rutiner
Sammenhæng

 
 
Vi har valgt at sætte fokus på vores rundkreds/samling.
 
Vi har valgt at sætte fokus på rundkreds, da den giver struktur og forudsigelighed i hverdagene samt giver børnene tryghed i hverdagen og er med til at skabe relationer.
 
Vi har valgt at sætte fokus på denne rutine, da der er en strømningen i tiden der siger, at rundkredse er en dårlig ting. Vi kan se hvilken glæde der er i genkendelsen for børnene og forældrene.
 
 

Praksisbeskrivelse af rutiner
Mål og Tegn

 
 
Ved at holde rundkreds hver dag skaber det forudsigelighed for børnene og derigennem tryghed. Hvilket er en af vores værdier. Vi skaber et rum, hvor vi lukker hinanden i ind i, som er med til at skabe fællesskabet. I dette fællesskab fortæller vi hinanden om hvad vi har oplevet, set, gjort og meget andet. Derved opnår vi en masse sprogstimulering og når børnene fortæller hinanden noget, og samtidigt kræver det at de andre sidder stille og lytter.
 
 
 

Praksisbeskrivelse af rutiner
Tiltag

 
 
Det er de voksne der organiserer rundkredsen.
 
De voksne er ansvarlige for at børn og voksne samles inde på stuen til rundkreds kl. 9.00. Denne rutine gælder for alle børn, som er mødt ind i børnehaven. Så antallet variere dag for dag. Rundkredsen vare cirka 30 minutter.
Vi sidder inde på den største stue, hvor der er god plads til alle børn og voksne. Dette er vigtigt, da vi har valgt at alle børn og voksne skal deltage. Det med pladsen er vigtigt, da vi laver mange forskellige ting/aktiviteter i rundkredsen. Men det er også vigtigt med plads, når man skal være aktiv, lytte og fortælle. Hvis man sidder alt for trængt, så opstår der en masse uro og børnene mister koncentrationen.
 
Når vi holder rundkreds, starter vi med at bestemme, hvor de enkelte børn skal sidde. Dette gøres for at skille nogle børn og for at styrke andre børns sociale relationer. De voksne arbejder også bevidst med hvor hvem der sidder ved siden af dem og i umiddelbar nærhed. Dette gøres for at skabe ro til aktiviteten/rutinen og for at styrke enkelte børns selvværd og støtte dem i at skabe relationer.
Det er en voksen der styre rundkredsen i de ca. 30 minutter en rundkreds varer og det øvrige personale (3 voksne) støtter op.
I rundkredsen foregår der mange forskellige ting. Der bliver hver dag snakket om dato, måned, årstid og årstal. Der bliver snakket om, hvad der skal ske i løbet af dagen, samt hvad der rører sig hos børnene. Der bliver arbejdet med forskellige emner (rim og remser, sanglege, traditioner/højtider ect.). Vi synger også hver dag – sange som de voksne har bestemt og nogle som børnene bestemmer. Rundkredsen afsluttes med at der er 2 børn fra ældste gruppe, som går ud og henter frugt. Vi afslutter med frugt, så kan vi få en snak om hvad de enkelte frugter hedder og vi kan sikre os at alle for noget af frugten, samt at der bliver spist ordentligt.
 
Vi bruger også rundkredsen til at få en snak om, hvem der mangler. Det gør vi for at få skærpet vores opmærksomhed overfor hinanden. Hvilket har den positive modsatte virkning, vi har lagt mærke til hvem der er i børnehaven i dag.
 
Der er helt klare regler for hvordan rundkredsen forløber. Det er den voksne som bestemmer, hvad der skal ske og i hvilket tempo. Men den voksne inviterer børnene ind, så de også har medbestemmelse på rundkredsen inden for den ramme, som den voksne har sat.
 
 

Praksisbeskrivelse af rutiner
Evaluering

 
 
Vi vil dokumentere vores rutine gennem fotos, som vi sætter op med en tekst på. Disse fotos sættes op på vores børnehaveintra og på vores opslagsdør.
 
Vi vil i efteråret lave et børneinterview for at få et indblik i børnenes opfattelse af vores rundkreds. Vi vil her interviewe ældste gruppe.
 
 

Praksisbeskrivelse af rutiner
De 6 læreplanstemaer

 
 
Kulturelle udtryksformer: Vi taler om hvor de forskellige traditioner kommer fra og hvordan de er opstået. Samt hvorfor vi fejre dem. Vi taler om årstider og hvilke traditioner der knytter sig til.
 
Sproglig udvikling: Vi arbejder med rim og remser og der bliver digtet og fortalt historier.
 
Sociale kompetencer: Børnene skal lære at indgå i et fællesskab samt lære at følge de sociale regler og respektere andres grænser.
 
Krop og bevægelse: I rundkredsen leger vi gammeldags lege (Der kom en mand fra det røde hav, Kurt og knapfabrikken og mange andre). Vi laver gymnastik med børnene, for at de får en glæde ved brugen kroppen og derigennem lære om egen krop.
 
Barnets alsidige personlige udvikling: Børnene indgår i samspil med andre børn/voksne. Der skal lære at turde tage initiativ og være aktive. Børnene skal lære at kunne udsætte egne behov, ved at vente på tur og finde egne grænser. 
 
 

Praksisbeskrivelse af rutiner
Børnemiljøvurdering

 
 
Der er rigelig mulighed for at børnene kan eksperimentere kropsligt i det valgte tema. Børnene er selv med til at bestemme hvilke fysiske aktiviteter/bevægelser der skal foregå.
 
Det vil helt klart være en fordel, hvis der var varme i gulvet, da det godt kan være en anelse koldt om vinteren.
 
Aktiviteten er meget passende og der bliver hele tiden justeret i den, alt efter børnegruppe og dagen/periodens emne.
 
Aktiviteten kan giver børnene en uæstetisk oplevelse om vinteren, da gulvet godt kan være lidt koldt.                                 
Ja, vi arbejder med at give børnene en æstetisk oplevelse i dette tema. Lyset har været meget dunkelt i rummet og vi har derfor skiftet til ny belysning, så der er rare at være i temaet og særdeleshed i rumme.
Vi er meget lyttende overfor hvad børnene har af forslag eller meninger om temaet eller i øvrigt.
 
Der er stor forudsigelighed i temaet, men der er stor variation over temaet. Forudsigeligheden er med til at skabe tryghed og variationen gør at børnene syntes det er spændende.
 
Temaet inkluderer alle børnene. Hvis der er dage hvor at børnene har et andet perspektiv end de voksne, så kan den voksne dreje temaet i en retning, så man igen fanger børnene igen. Men temaet er i en rimelig fast form, hvor man kan manøvrer i.
 
Det kan vi gennem dialogen med børnene, når vi taler med dem om, hvad der er på de forskelliges hjerte. Her er det oplagt at være anerkendende overfor børnene.
 
Når der er et barn som ikke trives i temaet, så spørger vi barnet om, hvad der er i vejen. Nogle gange kan løsningen ligge i det bare gerne vil sidde ved siden af en voksen. Andre gange er det ked af et eller andet der har drillet i løbet af morgenen eller det har været svært at sige farvel til mor eller far. Så kan det være at man går lidt fra og taler med barnet om hvad der skal til for at dagen bliver god.

 

 


 

Del 4. Evaluering

 
 

Evalueringsplan

 
 
Lærerplanen evalueres løbende på vores stuemøder og personalemøde, hvor vi med SMTTE modellen, vil synliggøre vores arbejde for bestyrelsen og forældre. Der er i bestyrelsen også aftalt et årligt lørdagsmøde, hvor der bl.a. bliver diskuteret mål og metode for det videre pædagogiske arbejde i institutionen i forhold til lærerplanen.
 
Vi oplever SMTTE modellen som et godt redskab til at strukturere og synliggøre vores pædagogiske arbejde. En model som vi vil arbejde videre med fremover.
 
Nogen af læringsmålene har vi opnået bl.a. vores kyllingeprojekt, og nogle skal vi først til at arbejde med fremadrettet. Vi har p.g.a. den korte tidfrist og ferien ikke nået det færdige mål, som vi skal evaluere på, men projekterne er i gang.
 
 
 
 

 Revideret den
 
 
Godkendt af fagsekretariatet den